Nadzor

Nadzor nad izvođenjem radova Kontakt

Nadzor nad izvođenjem radova

Pored usluga projektovanja i izvođenja radova u mogućnosti smo da vam ponudimo i usluge vršenja stručnog nadzora tokom izgradnje svih faza i vrsta radova vezanih za stambene, poslovne i industrijske objekte. Stručni nadzor se odnosi na pripremne radove, građevinske i građevinsko zanatske radove, ugradnju instalacija, postrojenja i opreme, kao i na sve ostale radove koji se izvode u toku građenja, sanacije ili rekonstrukcije stambenih, poslovnih ili industrijskih objekata.

 

Stručni nadzor u skladu sa zakonskim aktima obuhvata nekoliko oblasti:

 

  • Kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli ili rešenju o odobrenju za rekonstrukciju, odnosno prema projektu za građevinsku dozvolu ili idejnom projektu za rekonstrukciju i projektu za izvođenje, kao i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja izvođenja radova od tih projekata.
  • Kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući i tehničke propise čiji su sastavni deo standardi koji definišu obavezne tehničke mere i uslove kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.
  • Kontrolu i overu količina izvedenih radova ili stepena izvedenosti radova, ukoliko je to predviđeno ugovorom o vršenju stručnog nadzora sa investitorom;
  • Proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju ili postavljaju u objekat i da li postoji dokumentacija kojom se dokazuje njihov kvalitet.
  • Kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih radova koji se, prema prirodi i dinamici izgradnje objekta, ne mogu proveriti u kasnijim fazama izgradnje objekta koji podrazumevaju radove na izvođenju temelja, armature, oplate ili izolacije.
  • Davanje potrebnih uputstava izvođaču radova, naročito u slučaju odstupanja gradnje od projekta za građevinsku dozvolu ili idejnog projekta za rekonstrukciju, odnosno projekta za izvođenje, kao i u slučaju promene uslova gradnje objekta.
  • Redovno praćenje dinamike gradnje objekta i usklađenosti sa ugovorenim rokovima, ukoliko je to predviđeno ugovorom o vršenju stručnog nadzora sa investitorom.
  • Rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku građenja, odnosno izvođenja radova.

Vršenje stručnog nadzora realizuju lica koja ispunjavaju uslove propisane zakonom za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova, zavisno od vrste radova koji su predmet nadzora.

 

Show Buttons
Hide Buttons